Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2012

Lördagen 10 november sattes de första fiberskåpen på plats på den sträcka där vi har en samförläggning med Fortums kabelgrävning.
Ännu har vi inte möjlighet att ansluta fastigheterna då det saknas stamnät söder om Skottlandakorset till telestationen. Det som görs nu är en mjukstart av projektet och får ses som en bonus att vi kunnat genomföra.
I början av året får vi besked om vi tilldelas kanalisationsstöd under 2013. Vi är glada att vi hann lämna ansökan redan i våras.
I dagarna väntar vi en offert från Telia/Skanova, vilket är ett steg på vägen för att få veta en preliminär kostnad.
Den 25 oktober var kommunalråden, kommunens It-chef och ansvarige på Fiber i Värmland inbjudna till en träff med styrelsen.
Den ägde rum i Träffpunkten och vi utbytte information runt fiberfrågan.

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Det har varit stiltje på bloggen efter att bidragsansökan skickades in, men det har pågått mycket arbete för att föra projektet framåt.
Sedan vi fått veta att Fortum planerar att lägga ner kabel mellan Skottlanda – Gjordsbol och Skottlanda – Iserud, har det gjorts stora ansträngningar för att se om vi skulle kunna dra nytta av den grävningen för en s k samförläggning .
Det har varit mycket att reda ut. Till exempel vilka fördelar och/eller nackdelar /risker kan finnas i en samverkan? Finansiering? Projektering? Underlag för projektering? Materialanskaffning? Markägaravtal? Erfarenheter från andra liknande projekt? - m m
När vi nu efter bästa förmåga rätat ut alla frågetecken beslutade styrelsen att göra denna samförläggning. Enligt senaste kontakten med Fortum sker grävstart i månadsskiftet augusti - september.
Nu byggs alltså första delen av stamnätet. Från det utgår sedan de enskilda anslutningarna till fastigheterna. Vi undersöker hur snabbt det kan bli möjligt att fiberansluta området.

Kommande deletapper
Troligen kommer utbyggnaden att gå vidare i deletapper. Det är ett stort projekt att skapa ett fibernät och rörelsekapitalet måste också byggas upp.
Vi arbetar nu för en projektering av övriga delar av bygden och kan då se närmare på anslutningskostnaderna. En omfattande och tidskrävande uppgift.
För övrigt måste vi sitta still i båten tills Länsstyrelsen ger besked om kanalisationsstödet.

Leader
Vi kommer också att söka pengar från Leader. Det finns visst stöd att få för kostnader under förberedelsefasen.

Har Du ännu inte lämnat en intresseanmälan? – Tänk på att fiber är nyckeln till modern telekommunikation och därmed till bygdens framtid!

M v h
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nu är ett första viktigt etappmål avklarat då ansökan om kanalisationsstöd är skickad. Det innebär att vårt projekt finns med i kön till stödpengar. Även om det nu till en del handlar om att vänta, så fortsätter arbetet i fibergruppen ändå på olika sätt.

Beträffande intresseanmälnimgar är det viktigt att ni fortsätter att skicka in sådana!

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nu är det snart 200 röda prickar inlagda på kartan.
1 prick = 1 intresserad fastighetsägare.
Söndag den 27 maj träffades bykontakterna och styrelsen och diskuterade aktuella frågeställningar.
Mötet kändes mycket positivt. Vi återkommer på bloggen när något mer konkret finns att rapportera!

/ Styrelsen

Läs hela inlägget »

Kartor:
Den senaste månaden har det gjorts en inventering av vilka fastigheter som är åretruntbebodda och vilka som är för fritidsboende.
Varje enskild fastighet har lagts in på ett kartunderlag där vi sedan skissat på ett preliminärt fibernät.
Denna karta har skickats till Infratec och Eltel för offerter.
Detta är steg 1 för att börja utreda kostnaderna.
2 offerter behövs för att söka kanalisationsstödet.

Infopärmar:
Det finns nu en infopärm som delas ut till bykontakterna. Pärmarna är ett stödmaterial som gör att alla fastighetsägare kan få likvärdig information.
Innehållet är granskat av Roy Ottoson, vårt sakkunniga stöd och kommunens projektledare för fiber åt landsbygden.

Till sist:
Antalet intresseanmälningar är nu uppe i 140. Det är glädjande, men vi behöver bli många fler! Det är till syvende och sist antalet som kan påverka installationskostnaderna.

Tänk på att detta är det nät som ger bygden en framtid!

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Den senaste veckan efter Stora Fibermötet har vi sett en glädjande tillströmning av medlemmar i föreningen.
Om trenden håller i sig dröjer det inte länge förrän vi på allvar kan tränga in i det här stora projektarbetet.
Tänk på att din anmälan kan göra skillnad!
Vi märker ett stort intresse i bygden och styrelsen får många frågor.
Det kommer också att skapas ett nät av bykontakter som hjälper till med informationen.
Alla bykontakter kommer att få tillgång till infomaterial och jobba tillsammans med styrelsen.

M v h
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Bygdegården var fylld till praktiskt taget sista plats och de ca 110 åhörarna fick en fyllig information om varför man idag jobbar med fibernät över hela Sverige.
Teknikväxlingen pågår för fullt över hela Sverige och både landsbygd och stad kommer inom några få år att vara beroende av fiberuppkoppling för att ha en fungerande kommunikation.
Det framgick också med all tydlighet att det inte blir billigare att avvakta. Tvärtom – en anslutning i samband med den gemensamma utbyggnaden man vill få till nu är ekonomiskt fördelaktig.
Informationen hölls av Roy Ottoson, projektansvarig för "Fiber till Byn" i Värmland och även Harry Enbom, it-ansvarig på kommunen, deltog.
Styrelsen för Rudskoga Fiber berättade om vad som gjorts hittills och vad som nu krävs för att man ska kunna gå vidare.
Viktigt!
Från och med nu börjar medlemsteckningen förhoppningsvis ta fart så styrelsen kan få ett kvitto på bygdens intresse. Detta är nödvändigt för att man ska kunna fortsätta projektet.
Medlemskap i Rudskoga Fiber är endast en intresseanmälan. Tveka inte – din anmälan har betydelse!
Medlemskap 100 kr till bankgiro 837-9349.
Se också Pdf med föreningens infobroschyr på denna hemsida!

//Styrelsen tackar alla som hade möjlighet att komma till kvällens information!

Läs hela inlägget »

Idag skickades ca 500 brev till bygdens samtliga fastighetsägare – såväl fastboende som fritidsboende.
Breven innehåller informationsfolder samt en inbjudan till det Stora Fibermötet i Bygdegården den 14 mars.
Vi har fått adresserna från kommunens förteckning över fastighetsägare och hoppas att vi genom detta når alla. - Kontakta någon i styrelsen om du inte fått brevet senast vid slutet av vecka 10!
Ett vägskäl
Ska fibernätet bli verklighet krävs det nu ett aktivt intresse så att styrelsen får en uppfattning om bygdens vilja.
Vi hoppas det nu kommer många medlemsanmälningar till föreningen! Detta för att vi ska få en uppfattning om det är meningsfullt att jobba vidare och även börja bygga upp den ekonomi som behövs för ansökan och projektering.

Seriöst intresserad? - Kanske intresserad, men vill ta ställning längre fram?
Dina 100 kr till medlemskap är en investering för bygdens framtid!
Bankgiro Rudskoga Fiber ek för 837-9349

Nu ligger bollen hos er fastighetsägare!

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Fiberföreningen har fått ett välkommet bidrag på 10 000 kr från Hembygdsföreningen.
En del av pengarna kommer nu närmast att behövas till material och porton för det informationsutskick som ska gå till ca 500 fastighetsägare inom kort.

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Missa inte nästa informationsmöte som kommer att hållas i Bygdegården den 14:e mars kl 18.30!
Då finns chansen att få sakkunniga svar på alla tänkbara frågor av Roy Ottosson, projektledare för "Fiber till byn" i Värmland.

Det är ett stort arbete som väntar oss innan en ansökan kan bli klar!
För att vi ska undvika onödiga dröjsmål är det viktigt att delta i detta informationstillfälle!

Läs hela inlägget »

Den 20 januari gjorde vi ett besök i Ransbysätter, Sunne kommun. Där grävs det redan för fiber och hittills har 36 av byns 40 hushåll anslutit sig. Intressant att få ta del av deras erfarenheter, även om det för vår del handlar om ett betydligt större projekt.

Vi arbetar nu på ett informationsblad som kommer att gå ut till samtliga fastighetsägare i Rudskoga.

Läs hela inlägget »