Landbygdsdialogen

Representanter för kommunen besöker bygderna utanför tätorten en gång per år och inbjuder till träff i form av ett öppet Dialogmöte, en form av närdemokrati.
Ett tillfälle att lyfta de frågor vi upplever vara viktiga för oss och där vi anser att kommunen kan spela en roll.
Här finns chansen att påverka, att synliggöra landsbygdens viktiga roll och rätt till stöd.
Exempel på frågor och lösningar
Ibland kan det handla om hjälp att påverka.
Detta gäller t ex när vi behöver få uppmärksamhet av Trafikverket.
Ibland kan det anses vara befogat att arbeta för att skattemedel satsas på landsbygden. Inte enkelt att få, men värt att jobba för.
Och ibland kan lösningen heta samverkan.
Här är det som åstadkommits på  cykelvägen det hittills bästa exemplet i vår bygd.
Bygdens skänkta medel och ideella krafter som redan åstadkommit ett stort arbete, har fått stöd av kommunala pengar i projektet.
Varje skattekrona har på så sätt mångfaldigats.
 

Vad händer med våra förslag?

Hjärtstartare
Vårt förslag var att placera en hjärtstartare i Rudskoga Servicehem. Den skull kunna vara lätt åtkomlig för allmänheten då där är öppet dygnet runt. Tankern var att kommunen då skulle ansvara för den årliga kontrollen och battteribyte.

Det visade sig komplicerat för kommunen att ta ansvar för och administrera, så förslaget föll. De hänvisade oss att lösa placering och ansvarsfrågan lokalt i bygden. Där finns en svårighet då vi inte har en lokal som alltid är lätt tillgänglig. Däremot kan vi söka pengar för inköpet.

/R Hbf

Landsbygdsutvecklare
Rudskoga Hbf har utformat ett diskussionsunderlag för inrättandet av en tjänst som Landsbygdsutvecklare. Detta som komplement till Landsbygdsrådgivaren som är inriktad på företagsfrågor. Förslaget har undertecknats av majoriteten övriga bygder och samhällen i kommunen. Vi väntar på svar från kommunledningen om när vi kan träffa dem.

/R Hbf

Kontaktnummer till tjänstemän på kommunen om du har idéer eller frågor.
 

Joel Engström, samhällsplanering, kontaktperson för Landsbygdsdialogen.

Hanna Åsander, planarkitekt, ansvarig för nya översiktsplanen.

Samtliga finns att söka på
0550-88 000
 

Landsbygddialogmöten
 

2016-03-09
Mötet 9 Mars 2016

Landsbygdsdialog 16-03-09
Det blev en fullmatad kväll när kommunens representanter kom till Bygdegården för årets Landsbygdsdialog. Det finns små positiva tecken på att landsbygdsfrågorna kan få litet mer uppmärksamhet i kommunen, något som är viktigt för att service och boende ska kunna fungera utanför tätorten.

Efter våra tidigare önskemål om bättre kommunikation i dessa frågor, föreslås en opolitisk Landsbygdsgrupp med representanter från de olika kommundelarna och berörda tjänstemän.

F ö gavs information om Landsbygdsmillionen, diskussion om trafiksäkerhetsfrågor (30 km vid skolan, bristen på säkerhet i Skottlandakorset, ombyggnad av bron i Tursåsen 2016), allmänna kommunikationer, arbetet med nya översiktsplanen, medborgarlöften m m. Sammanfattningsvis var det ett välbesökt möte som var både lättsamt och intressant.

Läs hela inlägget »
2015-02-25
Mötet 25 Februari 2015